Regulamin

REGULAMIN WYDARZENIA

RETRO WEEKEND EXCHANGE 2019

 1. Wydarzenie taneczne (zwane dalej „Wydarzeniem”) odbywa się pod nazwą „RETRO WEEKEND EXCHANGE 2019”.
 2. Organizatorem Wydarzenia jest Michał Kwiatkowski Szkoła Tańca ShimSham (zwany dalej „Organizatorem”).
 3. Zgłoszenie udziału w Warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883. oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 4. Wydarzenie odbywa się w dniach 6 – 9 września 2019 r.
 5. Udział w Wydarzeniu może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
 6. Warunkiem wzięcia udziału w Wydarzeniu jest rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.rwse.pl oraz dokonanie wpłaty, o której mowa w pkt. 7, w terminie 7 dni od potwierdzenia rejestracji wysłanego przez Organizatora na adres mailowy Uczestnika. W przypadku braku odnotowania płatności w podanym terminie rejestracja uczestnika przepada.
 7. Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie, jego rejestracja przepada.
 8. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w wydarzeniu:
  a) w ciągu 14 dni od dokonania wpłaty – wpłacona kwota zostanie zwrócona po potrąceniu kosztów operacji bankowych (z zastrzeżeniem lit. c),
  b) po upływie 14 dni od dokonania wpłaty – 50 proc. wpłaconej kwoty zostanie zwrócone po potrąceniu kosztów operacji bankowych (z zastrzeżeniem lit. c),
  c) po 14 sierpnia 2019 – wpłacona kwota nie zostanie zwrócona.
 9. W przypadku wyczerpania limitu miejsc Uczestnik zostanie wpisany na listę osób oczekujących.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
 11. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Wydarzeniu, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy, osób, które, zakłócają przebieg programu, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie Wydarzenia w trakcie jego trwania.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
 14. Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.